Próchnica to problem, który dotyka dzieci nie tylko te, które nie dbają w odpowiedni sposób o higienę swoich zębów, ale także te, które spożywają nieodpowiednio skonfigurowane posiłki. Rodzicom niezwykle trudno jest upilnować swoje dzieci w tych dwóch kwestiach. Nie są one bowiem świadome konsekwencji takiego postępowania. Istnieje szereg przyczyn takiego stanu rzeczy. Wyróżnia się wśród nich status ekonomiczny i wykształcenie rodziców (związane często z miejscem ich zamieszkania), ale także dostępność gabinetów stomatologicznych. To wszystko może wpływać na poziom świadomości w zakresie higieny jamy ustnej wśród rodziców i ich dzieci.

Konsekwencje spożycia dużej ilości słodyczy i braku odpowiedniej higieny jamy ustnej u dzieci

Zęby dzieci są szczególnie narażone na próchnicę. Wynika to z faktu, iż u dzieci mechanizmy obronne, które chronią zęby przed próchnicą dopiero się rozwijają. Również zęby mleczne, które są obecne u młodszych dzieci, nie posiadają jeszcze odpowiedniego stopnia mineralizacji co przy bardzo gwałtownej próchnicy może się skończyć szybkimi ubytkami. Na pojawianie się próchnicy wpływa nie tylko nieodpowiednia higiena jamy ustnej lub wręcz nawet jej brak, ale także niewłaściwa dieta, bogata w słodycze tak uwielbiane przez dzieci. Znajdujące się w nich cukry mają wyniszczający wpływ na zęby.

Spożycie słodyczy przez dzieci mieszkające na terenie wsi i miast

Badania przeprowadzone przez Katedrę i Zakład Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, na grupie 139 dzieci zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego wykazały, że istnieje związek między częstotliwością spożycia słodyczy przez dzieci w wieku od 6 do 18 lat, a miejscem ich zamieszkania. Okazało się, że w przypadku dzieci zamieszkujących na terenach miejskich 74,03% z nich spożywało słodycze mniej niż 2 razy dziennie, a tylko 25,97% 2 i więcej razy dziennie. W przypadku dzieci mieszkających poza miastem, ta tendencja była odwrotna, gdyż 41,94% takich dzieci spożywało słodycze raz dziennie lub w ogóle, natomiast aż 58,06% co najmniej 2 razy dziennie.

Szczotkowanie zębów przez dzieci mieszkające na terenie wsi i miast

Osobną część przeprowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie badania, stanowiła analiza nawyków w zakresie szczotkowania zębów przez dzieci z terenów wiejskich i miejskich. Różnice w tej kwestii były w tym przypadku nieznaczne. Okazało się, że zęby myje 90,32% dzieci mieszkających na wsi oraz 94,81% dzieci mieszkających w miastach.

Niewielkie różnice były także w przypadku regularności mycia zębów. Z co najmniej 2-krotnym szczotkowaniem zębów (rano i wieczorem) miało do czynienia 62,5% dzieci mieszkających na wsi oraz 69,86% dzieci z miast.

Na podstawie tych badań można wywnioskować, że jest to więc nadal dość duży problem wśród dzieci niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Tylko regularne szczotkowanie zębów (a o takim jest mowa, gdy są one szczotkowane co najmniej 2 razy dziennie), może uchronić dziecko przed próchnicą. Pomimo szerokiej dostępności środków higieny jamy ustnej, rodzice stanowiący duży odsetek nadal nie egzekwują od swoich dzieci odpowiedniej higieny zębów. Jest to zjawisko dość niepokojące.

Co wpływa na nawyki dzieci w zakresie spożycia słodyczy i higieny jamy ustnej?

W toku przeprowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie badania okazało się, że gabinety stomatologiczne były słabo dostępne w szkołach i to zarówno tych mieszczących się na terenach wiejskich, jak i tych zlokalizowanych w miastach. Odsetek szkół posiadających gabinet stomatologiczny, do których uczęszczały dzieci objęte badaniem wynosił 27,59% w przypadku miast i zaledwie 10,34% w przypadku wsi.

Na podstawie tych badań widoczna jest zatem swoistego rodzaju zależność. Otóż brak gabinetu stomatologicznego może wpływać na stan wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie profilaktyki próchnicy co wpływa na nawyki żywieniowe i nawyki w zakresie szczotkowania zębów. Ponadto trzeba także wziąć pod uwagę to, że ludność zamieszkująca wsie charakteryzuje się także niższym wykształceniem oraz świadomością prozdrowotną. Stąd takie, a nie inne wyniki przeprowadzonej analizy.

Skomentuj ten wpis